فرم استخدامی شرکت زرین دانه گنبد

مشخصات فردی

در صورت تاهل

سوابق تحصیلی


وضعیت نظام وظیفه


سوابق شغلی


شرایط کاری